Uavhengig kontroll

Omfanget av uavhengig kontroll er strengt relatert til hvilken tiltaksklasse og pålitelighetsklasse et byggverk tilhører. Oppdeling i tiltaksklaser er beskrevet i Byggesaksforskriften (SAK10) mens oppdeling i pålitelighetsklasser kommer fra Norsk Standard (NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016).

Tiltaksklasse er en kategori som beskriver kompleksitet og vanskelighet av en oppgave som skal kontrolleres samt hvor store potensielle konsekvenser av feil og mangler kan bli. Basert på det blir oppgaver/fagområder innenfor prosjekt tildelt til en eller flere tiltaksklasser (SAK 10 § 9-4. Oppdeling i tiltaksklasser).

TiltaksklasseKompleksitet/vanskelighetsgradKonsekvenser
Tiltaksklasse 1litensmå
Tiltaksklasse 2liten/middelssmå/middels
Tiltaksklasse 3middels/storstore

Pålitelighetsklasse (konsekvensklasse) er en oppdeling i henhold til konsekvens, kompleksitet og risiko pålagt/innført av Norsk Standard. Pålitelighetsklasse kan brukes til å beskrive krav til et helt bygg eller ulike konstruksjonsdeler.

Tiltaksklasse er myndighetenes term og anvendes i deres saksbehandlingssystem for godkjennelse og tillatelser mens pålitelighetsklasser er en systematikk brukt i standariseringsregimet. Begge er knyttet til konsekvens, kompleksitet og risiko og har mye til felles. Det er Norsk Standard som er avgjørende ved prosjektering og utførelse av byggverk og derfor er det kritisk å bestemme tiltaksklasse i samtykke med gjeldende pålitelighetsklasse.

Eksempler for klassifisering av byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler (fra NS, tabell NA.A (901))Pålitelighetsklasse (CC/RC)*
Byggverk med store ansamlinger av mennesker (tribuner, kinosaler, sportshaller, kjøpesentre, forsamlingslokaler, osv.)(2) 3
Vei- og jernbanebruer3
Kontor- og forretningsbygg, skoler, institusjonsbygg, boligbygg osv.2 (3)
Småhus, rekkehus, mindre lagerhus osv.1
Kaier og havneanlegg2 (3)
Marine konstruksjoner for petroleumsindustrien3 (4)
*Tall uten parentes angir normalt valg av pålitelighetsklasse

 Tabell 2. Kriterier for tiltaksklasseplassering for prosjektering:

(hentet fra: Direktoratet for byggkvalitet, veiledning om byggesak, § 9-4. Oppdeling i tiltaksklasser, Tabell 2)

FAGOMRÅDETILTAKSKLASSE 1TILTAKSKLASSE 2TILTAKSKLASSE 3
Geoteknikk Utarbeidelse av grunndata og fundamentering med eventuelt sikringstiltak for bygg, anlegg eller konstruksjon.– Småhus inntil 3 etasjer – Andre byggverk inntil 2 etasjer med oversiktlige og enkle grunnforhold – Fundamentering for anlegg og konstruksjoner som iht.  NS-EN 1990 + NA plasseres i pålitelighetsklasse 1.– Fundamentering av byggverk med 3-5 etasjer – Fundamentering på tomt med vanskelige grunnforhold. Metode for fastleggelse avgrunnforhold er godt utviklet. – Fundamentering for anlegg og konstruksjoner som iht. NS-EN 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 2.– Byggverk med flere enn 5 etasjer – Fundamentering på tomt med vanskelige grunnforhold – Metode for fastleggelse avgrunnforhold er lite utviklet – Fundamentering for anlegg og konstruksjoner som iht. NS-EN 1990 + NA plasseres i pålitelighetsklasse 3 og 4.
Konstruksjonssikkerhet Dimensjonering av bæreevne og stabilitet av bygg, anlegg eller konstruksjoner.Byggverk som iht. NS-EN1990 + NA plasseres i pålitelighetsklasse 1 og iht. TEK10 i BKL 1Byggverk som iht. NS-EN1990 + NA plasseres i pålitelighetsklasse 2, og iht.TEK10 i BKL 2 og 3Byggverk som iht. NS-EN1990 + NA plasseres i pålitelighetsklasse 3 og 4, og BKL 2 og 3
Bygningsfysikk Prosjektering omfatter fastsettelse av ytelser og tekniske løsninger forinnemiljø, fukt, lyd og energi.– Publikums- og arbeidsbygg inntil 2 etasjer – Småhus med høyst to boenheter over hverandre – Byggverk uten kjølebehov.– Bygninger med 3-5 etasje – Byggverk med kjølebehov, uten soneinndeling– Bygninger med flere enn 5 etasjer – Byggverk med kjølebehov, med soneinndeling
Lydforhold og vibrasjoner Kartlegging av lyd- og vibrasjonskilder, og tiltak mot det mht. mennesker og konstruksjoner.For bygg med ett brukerområde.Bygninger inntil 5 etasjer og med to eller flere brukerområderByggverk med flere enn 5etasjer og flere enn tobrukerområder. – Godkjenningsområde omfatter byggverk hvor prosjektering av tiltak mot vibrasjoner er krevende.

Tabell 3. Kriterier for tiltaksklasseplassering for utførelse:

(hentet fra: Direktoratet for byggkvalitet, veiledning om byggesak, § 9-4. Oppdeling i tiltaksklasser)

FAGOROMRÅDETILTAKSKLASSE 1TILTAKSKLASSE 2TILTAKSKLASSE 3
Grunnarbeider og landskapsutforming Grunnarbeider omfatter sprengning, oppfylling, planering, komprimering og graving av grøfter med nødvendig avstivning inkludert legging av overvanns-, og VA-ledninger og igjenfylling.Grunn- og terrengarbeid, og graving av grøfter i områder med oversiktlig grunnforhold.– Grunn- og terrengarbeid i områder med vanskelige grunnforhold som omfatter; – sprenging inntil 8 m skjæringshøyde fra opprinnelig nivå. – oppfylling av løsmasser inntil 5 m avvik fra opprinnelig nivå.Grunn- og terrengarbeid i områder med vanskelige grunnforhold som omfatter; – sprenging med skjæringshøyde mer enn 8 m fra opprinnelig nivåoppfylling av løsmasser med avvik mer enn 5 m fra opprinnelig nivå.
Plasstøpte betongkonstruksjoner Oppgaven omfatter forskalings-, armerings- og utstøpningsarbeider av betongkonstruksjoner somfundamenter, vegger, søyler, bjelker og dekker.Arbeider med tiltak som etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 1: – Småhus inntil 3 etasjer og andre mindre bygninger i høyst to etasjer og moderatespennvidder av bjelker eller dekker – Små bruer, kulverter for ettfeltsveier – Forstøtningskonstruksjoner inntil 2m.Arbeider med tiltak som etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 2: – Boliger med flere enn 3etasjer – Andre bygninger inntil 5etasjer og spennvidder inntil 8m for bjelker og dekker – Kulverter m. kjørebredde fortofeltsveier – Forstøtningskonstruksjoner over 2 m og med trafikkbelastning.Arbeider med tiltak som etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighets klasse 2 eller 3: – Bygninger med flere enn 5etasjer og andre byggverk med store spennvidder for bjelker og dekker. – Fundamenter og pilarer for bruer for tungtrafikk – Etter spente bjelker og dekk
Tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner Utførelse av bærende og ikke bærende byggverkskonstruksjoner i tre– Småhus inntil 3 etasjer, andre mindre bygninger i høyst to etasjer. – Ikke bærende vegger i store byggBoliger med flere enn 3etasjer- – Andre bygninger med 3 og 4etasjer. – Endring av bærekonstruksjon i eksisterende bygninger.Trekonstruksjoner med store spennvidder. – Krevende arbeider med utskifting av bærendeelementer i verneverdig og antikvariske byggverk
Murarbeider Utførelse av bærende – og ikke bærende murkonstruksjoner som vegger, søyler og pilarer.– Murarbeid i forbindelse med bygninger inntil 3 etasjer. – Andre murarbeider i anlegg og konstruksjoner av tilsvarende kompleksitet.– Murarbeid i forbindelse med bygninger inntil 5 etasjer. – Krevende arbeider av bærende murkonstruksjoner i eksisterende bygninger. – Andre murarbeider i anlegg og konstruksjoner av tilsvarende kompleksitet, eksempelvis skorsteiner, tårn, o.l.– Murarbeid i forbindelse med bygninger over 5 etasjer – Armerte bærende vegger med jordtrykk – Selvbærende murte bjelker med store spenn – Andre murarbeider i anlegg og konstruksjoner av tilsvarende kompleksitet
Montering av bærende metall- og betong-konstruksjoner Montering av bærendekonstruksjoner av stål-,aluminium- eller prefabrikkerte betong-elementer.Montering av tiltak som etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 1, og forutsettes utført med ”begrenset kontroll” som: – bygninger i inntil 3 etasjer med moderate spenn forbjelker og dekker- bru forfotgjengere og syklister med spennvidde inntil 10 m.Montering av tiltak som etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighets-klasse 2, og forutsettes utført med ” normalkontroll” som: – bygninger i inntil 5 etasjer og med moderate spenn forbjelker og dekker – lager- eller industribygg med spennvidder inntil 20 m forbjelker og dekker –  bru med spennvidder inntil20 m – tårn inntil 30 m høyde-master med bardunordning på ett nivåMontering av tiltak som etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 2 eller 3, og forutsettes utført med ”utvidet kontroll” som: – bygninger over 5 etasjer – andre bygninger med spennvidder over 20 m fordekker og bjelker – bru med spennvidder over 20 – høye tårn og master

Kontrollomfanget for forskjellige fagområder, avhengig av tiltaksklasse:

KONTROLLOMFANG
KontrollområdeProsjekteringUtførelseGjelder for
Fuktsikring og lufttetthet– tilstrekkelig prosjektering  – inspeksjon av våtrom – tetthetsmåling – dokumentasjon av KS*Tiltaksklasse 1,2 og 3
Bygningsfysikk– energieffektivitet – forebygging av kuldebroer – yttervegger – tak og terrasser – dokumentasjon av KS  – byggfukt – lufttetthet – ventilasjon – dokumentasjon av KSTiltaksklasse 2 og 3
Konstruksjonssikkerhet– hovedbæresystemet (lastantakelser, stabilitet og materialegenskaper) – dokumentasjon av KS  – hovedbæresystem – materialegenskaper – dokumentasjon av KSTiltaksklasse 2 og 3
Geoteknikk– geoteknisk kategori – pålitelighetsklasse – dokumentasjon av KSProsjektering representativ for forholdene på byggeplass – rapportering iht. geoteknisk kategori – dokumentasjon av KS  Tiltaksklasse 2 og 3